สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 6 13 1
ป.2 13 11 24 1
ป.3 13 11 24 1
ป.4 12 8 20 1
ป.5 7 10 17 1
ป.6 6 12 18 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 11 7 18 1
รวม 76 68 144 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 7 6 13 นางสาวนวรัตน์ วันตานาม นางเปรมจิตต์ ลำดวนหอม
ป.2/1 13 11 24 นางสาวณรดา มุกนามเมือง
ป.3/1 13 11 24
ป.4/1 12 8 20 นางพัณณิตา ใจมิภักดิ์
ป.5/1 7 10 17 นางชลิตา มะโนวรรณ์
ป.6/1 6 12 18
อ.2/1 7 3 10 นางสมคิด สายเครือคำ
อ.3/1 11 7 18
รวม 76 68 144